Căn cứ pháp lý

  • Gói thầu: “Thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình phần mềm tính toán và phân tích đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp và ngành/lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, năm 2020” do Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ  thực hiện.


MỤC TIÊU 

  • Điều tra thu thập các thông tin, phân tích, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Phụ lục I, Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN.
  • Phân tích đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các ngành, lĩnh vực theo tiêu chí của Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN.
  • Xây dựng ngân hàng dữ liệu về hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh.
  • Đánh giá được hiện trạng trình độ công nghệ các doanh nghiệp sản xuất của tỉnh Trà Vinh.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

  • Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đánh giá khoa học và định giá công nghệ; nghiên cứu khoa học, đào tạo, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn về đánh giá khoa học, định giá công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN. Viện Đánh giá đã thiết kế xây dựng Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu về đánh giá trình độ công nghệ theo Thông tư số17/2019/TT-BKHCN và đã được triển khai ứng dụng tại nhiều địa phương.
  • Hệ thống này được thiết kế, xây dựng trên nền tảng “mã nguồn mở”, dễ dàng tích hợp hoặc mở rộng tính năng; Hệ thống được tích hợp đầy đủ các tiêu chí đánh giá, phân tích xác định điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ, hỗ trợ trích xuất các dữ liệu, biểu đồ tính toán, tích hợp nhiều tính năng khác về bảo mật và phân quyền quản lý, v.v.. làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức KH&CN sử dụng trong việc đề xuất giải pháp, chính sách đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ tại doanh nghiệp, ngành hoặc tại địa phương. Hệ thống có thể cập nhật, so sánh thực trạng, tính toán được mức độ tăng trưởng, tình hình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp qua các kỳ thống kê; so sánh ngành giữa các địa phương khác (nếu sử dụng chung cùng hệ thống, nền tảng CSDL chung);
  • Hoạt động đánh giá trình độ công nghệ không những phục vụ cho nhiều địa phương, ngành, hay thậm chí từng doanh nghiệp đã và đang tự triển khai đánh giá thông qua khảo sát trực tuyến giúp doanh nghiệp có thể tự đánh giá hoặc cập nhật thông tin về thực trạng trình độ công nghệ của mình online và có thể xác định được thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu của các thành phần công nghệ (T-E-O-R-I) của doanh nghiệp hoặc của ngành

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2019/TT-BKHCN

Ngày 10/12/2019 Bộ Khoa học & Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN về Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất” có hiệu lực ngày 25/01/2020 thay thế Thông tư 04/2014/TT-BKHCN. Hiện nay, trình độ và năng lực công nghệ sản xuất được đánh giá thông qua việc phân tích, đánh giá tổng hợp năm nhóm yếu tố thành phần bao gồm:

Nhóm hiện trạng công nghệ, thiết bị sản xuất (nhóm T);

Nhóm hiệu quả khai thác công nghệ (nhóm E);

Nhóm năng lực tổ chức, quản lý (nhóm O);

Nhóm năng lực nghiên cứu phát triển (nhóm R) và

Nhóm năng lực đổi mới sáng tạo (nhóm I),
LIÊN KẾT WEBSITE